Stuguthyrning

Regler vid förhyrning

Definitioner
Här avses med beställare den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för bokningen.
Med själhushåll avses en beställning som omfattar specificerade lokaler vari ingår köksutrustning och
porslin samt städ- och sängutrustning (ej sänglinne) för ett uppgivet antal boende.

Beställning
En beställning föreligger när skriftlig eller muntlig överenskommelse har träffats mellan beställare och företag. Beställningen ska avse objekt (stuga eller motsvarande), tidpunkt och ev. tillval som t ex bastu etc. Senast vid beställningens bekräftelse skall beställarens namn, adress och telefonnummer lämnas till Stiftelsen Barnens Dag. Om inte särskilda bestämmelser avtalats, gäller dessa regler som bör biläggas bekräftelsen.

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader, även om dess slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.

Betalningsvillkor
Senast 15 dagar efter bekräftelsedatum skall ett förskott på 20 % av det totala bokningsbeloppet betalas. Resterande 80 % av beloppet skall inbetalas senast 30 dagar innan ankomst om inte annat avtalats. För att bokningen skall vara giltig skall inbetalningen vara Stiftelsen Barnens Dag tillhanda inom angiven tid. Övriga uppkomna kostnader betalas kontant på plats av beställaren.

Avbokning
Vid avbokning senare än 4 veckor före ankomst skall beställaren ersätta Stiftelsen Barnens Dag med 100 % av det avtalade priset för den överenskomna beställningen.
Förskottet på 20 % återbetalas inte vid avbokning.

Reservation för prisändringar
Om kostnader för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är företaget berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.
Företaget skall omgående informera beställaren om pristillägget.

Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskräkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll berättigar företaget att häva avatalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Det åligger beställaren
- Att noggrant följa instruktioner och anvisningar för stugan/gårdens skötsel
- Att lämna stugan/gården i väl städat skick
- Att informera Stiftelsen Barnens Dags gårdsvärdar eller bokningen om ev. fel och brister i stugan/gården eller dess utrustning.