Translate

Svenska

Genom Google Translate erbjuder vi nu vår hemsida på flera språk. Denna funktion översätter hemsidan automatiskt till det språk du väljer. Översättningen är maskinell, och förbättras ständigt genom analys av befintliga textsamlingar, bland annat på internet. Google Translate, liksom andra automatiska översättningsverktyg, har sina begränsningar. Även om det kan hjälpa läsaren att förstå det allmänna innehållet i en text på ett främmande språk, kan inte korrekta översättningar alltid garanteras.

Genom att aktivera den automatiska översättningen, och därigenom kunna läsa hemsidan på ett annat språk än svenska, bör du vara införstådd med att översättnings- och syftningsfel kan uppstå. Är du osäker ska du alltid kontakta oss för rådgivning i det enskilda fallet.

English

Through Google Translate, we now offer our website in several languages. This function translates the website automatically to the language of your choice. The translation is mechanical and is constantly being improved by analyzing existing text collections, including the Internet. Google Translate, like other automatic translation tools, has its limitations. While it may help the reader understand the general content of a text in a foreign language, correct translations cannot be guaranteed.

By activating the automatic translation, and thereby be able to read the website in a language other than Swedish, you should be aware that the translation errors may occur. If you are unsure, always contact us for advice in your individual case..